01/01/2021 Form Ba ve Form Bs Uygulamasında Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 396)’NDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(SIRA NO: 523)
MADDE 1 – 4/2/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nin “1-KAPSAM” başlıklı bölümünün 1.1.7. numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 1.1.8. numaralı bent eklenmiştir.“1.1.8. Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin “1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler” başlıklı bölümünün 1.2.2. numaralı bendinin ilk paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan paragraflar eklenmiştir.“Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.
Örnek 1. Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan A işletmesine 2021/Kasım dönemi içerisinde, B firması tarafından KDV hariç 4.800 TL tutarında e-Arşiv Fatura ve her biri 150 TL tutarında 2 adet kâğıt ortamında fatura düzenlenmiştir. Söz konusu mükellefe, aynı ay içerisinde B firmasınca düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç (4.800+150+150) 5.100 TL olduğundan, A işletmesi B firmasından yaptığı alımlara ilişkin olarak 2021/Kasım dönemi Form Ba bildiriminde sadece kâğıt ortamında düzenlenen 2 adet belgeyi, KDV hariç toplam 300 TL olarak bildirecektir.Diğer taraftan, B firması A işletmesine yaptığı satışlara ilişkin olarak 2021/Kasım dönemi Form Bs bildiriminde elektronik ortamda oluşturduğu belgeyi dikkate almayacak, elektronik ortamda ve kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarlarının 5.000 TL’yi geçmesi nedeniyle, sadece kâğıt ortamında düzenlediği 2 adet belgeyi, KDV hariç toplam 300 TL olarak bildirecektir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin “3-BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE DOLDURULMASI”  başlıklı bölümünün 3.2.4. numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“3.2.4. Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.
Örnek 2. Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan C firmasına 2021/Eylül döneminde D firması tarafından elektronik ortamda düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç 4.000 TL, kâğıt ortamda düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç 500 TL’dir. C firmasına D firmasınca düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç (4.000+500) 4.500 TL olduğundan, Tebliğde belirtilen haddin altında kalmaktadır.  İlgili ayda C firmasının bildirime konu başka bir alımı da olmamıştır. Bu durumda C firmasının 2021/Eylül dönemi mal ve/veya hizmet alımları Tebliğde belirtilen haddin altında kaldığından Form Ba bildirimini “Ba bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir.Diğer taraftan, bildirim verme yükümlülüğü bulunan D firmasının 2021/Eylül döneminde C firmasına yaptığı satışlar toplamı KDV hariç 4.500 TL olduğundan, belirtilen haddin altında kalmaktadır. D firmasının ilgili dönemde bildirime konu başka mal ve/veya hizmet satışı olmamıştır. Bu halde D firmasının 2021/Eylül dönemi mal ve/veya hizmet satışları Tebliğde belirtilen haddin altında kaldığından Form Bs bildirimini “Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir.
Örnek 3. K Ltd.Şti. 2021/Kasım döneminde Z firmasına elektronik belge düzenlemek suretiyle KDV hariç toplam 50.000 TL’lik satış yapmıştır. K Ltd.Şti.’nin Z firmasına ve/veya herhangi bir kişi veya kuruma, ilgili dönemde düzenlediği kâğıt fatura ise bulunmamaktadır. Bu durumda K Ltd.Şti.’nin 2021/Kasım dönemi Form Bs bildirimini “Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir.Z firması ise 2021/Kasım döneminde N firmasından elektronik belge tutarı toplamı KDV hariç 7.000 TL, K Ltd. Şti.’den ise elektronik belge tutarı toplamı KDV hariç 50.000 TL mal alımında bulunmuş, ilgili dönemde başka bir mal/hizmet alımı da olmamıştır. Bu durumda Z firmasının 2021/Kasım dönemi Form Ba bildirimini “Ba bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir.”
MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/7/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Referans Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210125-11.htm

MİKRO DB ANALİZ KULLANIMI

Öncelikle Stok, cari, hizmet, banka, personel, kasa, demirbaş, muhasebe hesabı, sorumluluk merkezleri, barkod tanıtımı vb kartların listelendiği F10 pencerelerinde, bu kartlara ilişkin tanıtıcı bilgiler veren başlıklar yer almaktadır.Örneğin Stok kartlarının listelendiği F10 pencerelerinde, stokların kodu, adı, birimi, miktarı vb başlıklar yer alırken, cari hesapların listelendiği F10 pencerelerinde de satıcı ve müşteri carilerinin kodu, adı, unvanı vb başlıklar yer almaktadır.Diğer tanıtım kartları içinde aynı başlıklar söz konusudur. 

Devamını okuyun

Corona Sonrası Ofislerdeki Değişiklikler

Corona, günlük hayatımızda olduğu gibi iş hayatımızda da birçok değişikliği getirdi.  Dünyanın dört bir yanındaki işverenler, çalışanlarını ofise geri getirmeyi denerken, üst düzey yöneticiler iş yerlerinin hem üretken hem de güvenli olmasını sağlamak için harekete geçiyor.

Son on yılda ofisler bazı şekillerde değişmiş olsa da, COVID-19 sonrası bir dünya için tamamen yeniden düşünülmesi ve dönüştürülmesi gerekebilir. Ofisler için dönüşümsel bir yaklaşım gerekli olacak.

Devamını okuyun

e-Serbest meslek makbuzu nasıl kesilir?

Serbest meslek erbabı mısınız? Peki hizmet verdiğiniz işler için artık elektronik serbest meslek makbuzu kesip zamandan ve maliyetten tasarruf edebileceğinizi biliyor muydunuz?

Serbest meslek makbuzu (SMM) nedir?

Serbest meslek erbabı olarak mesleki faaliyetlerinizi ilgilendiren tahsilatlarınız için kesmekle yükümlü olduğunuz ticari belgenin adı, serbest meslek makbuzudur. ‘SMM’ olarak kısaltabileceğimiz bu makbuzun özelliklerine değinelim.

Devamını okuyun

509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ ve 1 Nolu e-Defter Tebliğ Detaylari

509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ Özet Bilgiler

509 sıra no ile 19.10.2019 tarihinde yeni Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayınlandı. Bu tebliğ ile birlikte aşağıdaki tebliğler yayından kaldırılmış oldu.

  • 397 Vergi Usul Tebliği, 415 Vergi Usul Tebliği, 421 Vergi Usul Tebliği, 433 Vergi Usul Tebliği, 462 Vergi Usul Tebliği, 463 Vergi Usul Tebliği
Devamını okuyun

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği hakkında bilgi notu

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği hakkında bilgi notu

A. Gündem

Global olarak yaşadığımız Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle yurtdışından hammadde tedarik edilmemesi, siparişlerin iptal edilmesi ve hastalığın yayılmasını önleme gibi sebeplerle üretimin bir süre durma ihtimali bulunuyor. Bu ışıkta kısa çalışma hakkındaki hukuki bilgilendirmelerimizi paylaşıyoruz:

Devamını okuyun

Kısa Çalışma Ödeneği talepleri elektronik ortamdan yapılacak

İŞKUR’un Kısa Çalışma Ödeneği duyurusu

İŞKUR, internet sitesinden yaptığı duyuruda Kısa Çalışma Ödeneği’nin elektronik ortamda nasıl talep edilebileceğini açıkladı. Buna göre 23.03.2020 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklüleri ve Hizmet Merkezleri’nin elektronik posta adreslerine gerekli belgeler gönderilerek başvuru yapılabilecek. 

Devamını okuyun

Normal Mal Kabul Alınan Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi (031130) Menüsü Kullanımı ve Mantığı

Cari firmalardan aldığınız siparişlerin bir kısmının teslim edilmesi, kalan miktarınsa ilgili firmalar tarafından iptal edilmesi durumunda; bu sipariş fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü sipariş fişlerinden yararlanılarak irsaliye ve fatura girişleri yapılabilir ve iptal edilen fişlerin yanlışlıkla bu evraklara çağırılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımıyla, bir kısmı sevk edilip kalan kısmı iptal edilen sipariş fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır.

Devamını okuyun